W skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Blanka Duda – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
 2. Katarzyna Sierechan – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
 3. Andrzej Winiarski – dzielnicowy gminy Zakrzewo;
 4. Agata Małkiewicz-Zdrenka – psycholog w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie;
 5. Agnieszka Miela – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wiśniewce;
 6. Hanna Lalik – członek Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zakrzewie;
 7. Aleksandra Osowska – przedstawiciel Centrum Medycznego „Familia” w Zakrzewie;
 8. Piotr Ignaszak- kurator w Sądzie Rejonowym w Złotowie.

  Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Blanka Duda.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1249 ze zm.)

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów go tworzących w szczególności przez m. in.:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. monitorowanie procedury "Niebieskie Karty".

Wszczęcie procedury następuje z chwilą wypełnienia formularza "Niebieska Karta - A" przez przedstawiciela wskazanych w ww. ustawie służb w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Osobą stosującą przemoc domową jest osoba pełnoletnia, która dopuszcza się przemocy domowej.

Osoba doznająca przemocy domowej w rozumieniu ustawy to:

 • małżonek, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 • wstępny i zstępny oraz ich małżonkowie,
 • rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,
 • osoba pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 • osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletni.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec ww. osób.

Świadkiem przemocy domowej jest osoba, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Jeśli w Waszym otoczeniu znajduje się osoba lub rodzina, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Was i uważacie, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoście to do Zespołu Interdyscyplinarnego za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie lub do Posterunku Policji w Lipce Tel. 67 265 03 60

Zarówno osoby prywatne jak i przedstawiciele różnych instytucji zauważające problem przemocy w rodzinie mogą zgłosić do Zespołu konieczność podjęcia działań.

Zgłoszeń można dokonać pisemnie na adres Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie lub telefonicznie (telefon/ fax.) 67-266-73-74

Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być także anonimowe.   
Gdzie można znaleźć pomoc

 1. Policja – 112 ;
 2. Poradnia Leczenia Uzależnień – Złotów, ul. Szpitalna 28 (szpital powiatowy), tel. 67 263 22 33 w. 307, pn.-wt.: 16.00-20.00;
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo, Tel. 67 266 73 74, pn. 8:00 - 16:00, wt.– pt. 7:00–15:00
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Złotów Al. Piasta 32, tel. 67 203 22 65 ,pn.-pt.: 8.00-15.00;
 5. Kuratorzy Sądu Rejonowego w Złotowie – ul. M. Konopnickiej 15, tel. 67 263 29 16, godz. 8.00-16.00;
 6. Prokuratura – Złotów, ul. M. Konopnickiej 15, tel. 67 263 26 42
 7. Pedagodzy szkolni i przedszkolni – szkoły podstawowe i przedszkola;
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Złotów, ul. Norwida 10, tel. 67 263 21 03, pn.-pt. 8.00 – 15.00.

Procedury dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej realizowane przez placówki ochrony zdrowia
Przypadki przemocy fizycznej można zgłaszać:

 1. W dni powszednie  do godz. 18:00 do lekarza rodzinnego
 2. W dni powszednie  po godz. 18:00 do opieki nocnej Szpitala Powiatowego w Złotowie,
 3. W niedziele i święta do opieki nocnej Szpitala Powiatowego w Złotowie,
 4. W razie nagłego poważnego lub ciężkiego urazu do oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Lekarz po przeprowadzeniu badania lekarskiego może wydać zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej po uwzględnieniu przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby doznającej przemocy domowej.

 

Do góry