Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  1.     niepełnosprawnemu dziecku;
  2.     osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3.     osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

  1.     osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  2.     osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  3.     jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wzór o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - Dokumeny do pobrania