nformacja dot. zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych
w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.).
Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
  1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
  3. osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

  • 674,00 zł,
  • 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obliczenie dochodu  następuje z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.

Wzór wniosku  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego - Dokumenty do pobrania