Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Edycja 2024

Gmina Zakrzewo realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).
Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200%, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

W ramach programu, w uzasadnionych przypadkach, możliwość przyznania obiadów mają również Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, gdy uczeń albo dziecko mieszkające na terenie Gminy Zakrzewo nie spełnia warunków otrzymania pomocy określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego zgodnie z uchwałą NR LXI.423.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2023 r.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynikająca z Umowy Nr 219/PSD/2024 z dnia 02.04.2024 roku wynosi:  20 032,47 zł.

Przewidywany łączny koszt realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 – 2028” w 2024 r. wynosi 60 000,00 zł.