Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopszakrzewo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •     Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 •     Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 •     Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 •     Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 •     Elementy strony nie posiadają unikalnych ID
 •     Brak opisów tekstowych dla dokumentów publikowanych w formie skanów, które są nieczytelne dla programów stosowanych przez osoby niepełnosprawne.
 •     Strona nie jest responsywna, przez co może niepoprawnie wyświetlać się na urządzaniach mobilnych.

Wyłączenia:

 •     mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 •     filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 67 266 73 74 lub adres e-mail: gops@zakrzewo.org.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. E. J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo.

 •     Do budynku prowadzi jedno wejście.
 •     Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 •     Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 •     Do wejścia (wejście od strony parkingu) prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek.
 •     Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 •     W budynku nie ma windy.
 •     Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 •     W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 •     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 •     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp do tłumacza języka migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops@zakrzewo.org.pl. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 • wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
 • informację na temat sprawy załatwianej w urzędzie przez osobę uprawnioną.
 • W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakrzewie za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się, załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: gops@zakrzewo.org.pl,
 • usługi elektroniczne, Emp@tia, ePUAP,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 266 73 74.

Aplikacje mobilne

Brak