Czym jest GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest jednostką organizacyjną Gminy Zakrzewo. Świadczy pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą poradzić sobie przy wykorzystaniu własnych sił i środków, jak również realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Office
Office Office

Nasze Usługi

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze

świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka

Becikowe

Becikowe to jednorazowy zasiłek w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka.

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny jest instytucją stworzoną w celu niesienia pomocy osobom, które nie otrzymują zasądzonych na ich rzecz alimentów.

Do góry