Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na okres 2023/2024

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego [PDF, 314.53 KB]
 • 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik [PDF, 129.31 KB]
 • 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [PDF, 169.22 KB]
 • 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy [PDF, 77.44 KB]
 • 5. oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego [PDF, 79.58 KB]
 • 6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym [PDF, 77.33 KB]
 • 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania [PDF, 85.39 KB]

Świadczenie rodzicielskie

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego [PDF, 188.32 KB]

Fundusz alimentacyjny

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego [PDF, 331.72 KB]
 • 2. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny [PDF, 385.76 KB]
 • 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych [PDF, 232.55 KB]
 • 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy [PDF, 77.78 KB]
 • 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów [PDF, 86.57 KB]
 • 6. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów [PDF, 232.06 KB]

Za Życiem

 • 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu [PDF, 694.06 KB]

Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. [PDF, 1083.29 KB]
 • 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. [PDF, 475.19 KB]

Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku do stosowania na okres 2023/2024

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego [PDF, 381.5 KB]
 • 2. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (załącznik) [PDF, 135.09 KB]
 • 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [PDF, 169.22 KB]
 • 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy [PDF, 77.44 KB]
 • 5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym [PDF, 77.33 KB]

Zasiłek pielęgnacyjny

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego [PDF, 105.07 KB]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [PDF, 253.49 KB]
 • 2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (załącznik [PDF, 92.67 KB]
 • 3. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [PDF, 169.22 KB]
 • 4. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy [PDF, 77.44 KB]
Do góry