Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75+"- edycja 2022. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie. W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:

  • dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub
  • zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

W przypadku naszego Ośrodka usługi opiekuńcze świadczone są przez Firmę „SENIOR. Usługi Opiekuńczo – Pielęgniarskie. Sylwia Borkowska w Zakrzewie, przy ul. Dworcowej 16, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.
Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone;
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gmina  Zakrzewo otrzymała dotację na rok 2022 (zgodnie z umową Nr 385/OP75+/2022 z dnia 10.05.2022 roku w wysokości 44.602,00 zł.
W trakcie roku podpisano aneks do umowy z dnia 10.10.2022 w wyniku którego udzielona dotacja uległa zwiększeniu na kwotę  54.201,00 zł.