Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej, przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu, stanowiącą alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Mieszkanie wspomagane jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

W mieszkaniu wspomaganym zapewnia się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Zgodnie z przyjętym Zarządzeniem nr 3.2024 z dnia 27 marca 2024 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego mieszkań treningowych i wspomaganych: mieszkania wspomagane jest przeznaczone w szczególności dla osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie Gminy Zakrzewo, które, są:

  • osobami niepełnosprawnymi, w tym osób niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.

W Gminie Zakrzewo funkcjonuje 1 mieszkanie wspomagane dla 2 osób.

Zasady pobytu w mieszkaniu wspomaganym:

  1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym składa wniosek o udzielenie wsparcia według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego mieszkań treningowych i wspomaganych.
  2. Okres na jaki przydzielone jest miejsce w mieszkaniu wspomaganym ma charakter czasowy i zależy od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o nie.
  3. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt w mieszkaniu wspomaganym może być przyznany na czas nieokreślony.
  4. Podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu wspomaganym jest decyzja Wójta Gminy Zakrzewo określająca czas pobytu i wysokość ustalonej opłaty za pobyt.
  5. Decyzja wydawana jest po dokonaniu ustaleń, które stanowią formę „Kontraktu mieszkaniowego”, zawartego pomiędzy przedstawicielem podmiotu kierującego lub podmiotu prowadzącego mieszkanie wspomagane a osobą ubiegającą się o przyznanie pobytu w mieszkaniu wspomaganym lub jej przedstawicielem ustawowym (wzór „Kontraktu mieszkaniowego” określa załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego mieszkań treningowych i wspomaganych).
  6. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganym określa Uchwała Nr. LXVII.461.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym w gminie Zakrzewo.

 

Do góry