INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie prowadzi nabór do ,,Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Złotowskim na rok 2023”. Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  • osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,
  • osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje,
  • osób, będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
  • osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

 
Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

  • chore psychicznie,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Uczestnictwo w powiatowym programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest bezpłatne. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Złotowie, Aleja Piasta 32.
Osoba do kontaktu – psycholog Paulina Cieślik, 67 263 22 65.
 
INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 2023 
Program Przeciwdziałania Przemocy 2021-2024