Gmina Zakrzewo realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007), uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019–2023 (M. P. z 2022 r. poz. 1287). Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.
Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe  w wysokości 200%, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

W ramach programu, w uzasadnionych przypadkach, możliwość przyznania obiadów mają również Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, gdy uczeń albo dziecko mieszkające na terenie Gminy Zakrzewo nie spełnia warunków otrzymania pomocy określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego zgodnie z § 3 pkt 8  uchwały nr II.13.2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 grudnia 2018 r.

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynikająca z Umowy Nr 218/PSD/2023 z dnia 17.03.2023 roku i z aneksu nr 2 z dnia 13.09.2023 r. wynosi:  43 085,73 zł.

Przewidywany łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” w 2023 r. wynosi 60 000,00 zł.