Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.         
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Okoliczności uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej:

 1.  ubóstwo;
 2.  sieroctwo;
 3.  bezdomność;
 4.  bezrobocie;
 5.  niepełnosprawność;
 6.  długotrwała lub ciężka choroba;
 7.  przemoc w rodzinie;
 8.  potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9.  potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10.  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11.  (uchylony);
 12.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 13.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14.  alkoholizm lub narkomania;
 15.  zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 16.  klęska żywiołowa lub ekologiczna

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej:

 1. 776,00 zł kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej      
 2. 600,00 zł kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich utrzymania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:   

 1.  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 3.  kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

Dokumenty wymagane do udokumentowania sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej:

 1.  dowód osobisty,          
 2.  nr PESEL wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,   
 3.  decyzja ZUS lub KRUS w sprawie renty lub emerytury,              
 4.  orzeczenie komisji  ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1 września 1997r.,
 5.  orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 6.  decyzja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  
 7.  zaświadczenie lekarskie  ( w przypadku choroby przewlekłej),             
 8.  faktury VAT potwierdzające ponoszenie wydatków za leki w aptece,
 9.  zaświadczenia i oświadczenia o wysokości wynagrodzenia,     
 10.  dowody otrzymania emerytury lub renty,        
 11.  zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych,
 12.  zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej,
 13.  decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej,
 14. o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
 15.  dokumenty potwierdzające pobieranie świadczeń rodzinnych i ich wysokość,               
 16.  świadectwo pracy ( w przypadku utraty zatrudnienia),             
 17.  inne dokumenty wymagane do rozpatrzenia indywidualnego przypadku.

Realizacja  świadczeń wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

 1.  zasiłki stałe (osoba samotna lub osoba w rodzinie  pobierająca zasiłek stały nie posiadająca uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu  ma opłacaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości  9% kwoty otrzymywanego świadczenia),  
 2.  zasiłki okresowe,        
 3.  zasiłki celowe,             
 4.  zasiłki celowe specjalne,        
 5.  zasiłki celowe przyznane z powodu zdarzenia losowego-       
 6.  sprawienie pogrzebu,
 7.  schronienie,  
 8.  dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub wyżywienia,     
 9.  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  
 10.  specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
 11. w miejscu zamieszkania,
 12.  praca socjalna