Dodatek mieszkaniowy po 01 lipca 2021 roku

Dnia 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
co oznacza, że nowe przepisy zmieniają zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1.     najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 2.     osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje
 3.     im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 4.     osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 5.     innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
 6.     i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 7.     osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
 8.     na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Ponadto dodatek mieszkaniowy może przysługiwać w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego, jak również może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród wyżej wymienionych.

Kryterium dochodowe

Od 9 lutego 2023 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 1. Gospodarstwo jednoosobowe – 40%, tj. 2538,46 zł

 2. Gospodarstwo wieloosobowe – 30%, tj. 1903,85 zł

Obecnie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi: 6346,15 zł.

Za dochód od 1 lipca 2021 r.  uważa się dochód po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób,  przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do dochodu wlicza się:

 1.     kwotę zwrotu otrzymaną przez podatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu ulgi na dzieci nawet wtedy, gdy została ona zajęta przez komornika;
 2.     stypendia szkolne, nawet jeżeli cała kwota została wypłacona w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku;
 3.     alimenty deklarowane w oświadczeniu strony;
 4.     prace dorywcze, jeżeli wnioskodawca wykonywał je na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umów podlegających opodatkowaniu;
 5.     dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w związku z wystąpieniem COVID-19;
 6.     odliczaniu nie podlegają kwoty zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego na rzecz innych osób niż dzieci.

Natomiast do dochodu nie wlicza się:

 1.     zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie;
 2.     zasiłku stałego z pomocy społecznej;
 3.     składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Urząd Pracy;
 4.     świadczenia w kwocie 300 zł z programu Dobry Start;
 5.     zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami;
 6.     specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego;
 7.     dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS przy emeryturze;
 8.     świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 9.     trzynastej i czternastej emerytury;
 10.     dochodu z prac tzw. dorywczych nieopodatkowanych;
 11.     oszczędności.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozarolniczej działalności gospodarczej

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w ha przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych wysokość miesięcznego dochodu  ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem   dochodowym  za miesięczny dochód przyjmuje się 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek oraz druki oświadczenia do pobrania w siedzibie GOPS lub w zakładce - Dokumenty do pobrania