Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od sierpnia 2022 r. przyjmuje wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 900,00 zł.
Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa
  • z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,
  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.
  • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej.

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1577) - tj. świadczenia 500+.

Osoby zainteresowane dożywianiem dzieci od września 2022 r. powinny złożyć wnioski do dnia 22 sierpnia 2022 r.
Wnioski oraz wzór wymaganego zaświadczenia o wynagrodzeniu dostępne są w GOPS w Zakrzewie oraz na stronie internetowej  Pobierz

 

Do góry