Dożywianie w szkołach i przedszkolach

Dożywianie w szkołach i przedszkolach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od sierpnia 2023 r. w tut. ośrodku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.  Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinienie przekracza: 1.200,00 zł.    

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,    
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,
  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych,
  • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej.

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 810) - tj. świadczenia 500+.    

Osoby zainteresowane dożywianiem dzieci od września 2023 r. powinny złożyć wnioskido dnia 18 sierpnia 2023 r.

Wnioski oraz wzór wymaganego zaświadczenia o wynagrodzeniu dostępne są w GOPS w Zakrzewie oraz na stronie internetowej - Dokumenty do pobrania

Do góry