Zasiłek rodzinny

Informacja dot. zasiłku rodzinnego

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych

w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.z 2020r., poz. 111 ze zm.).

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

3. osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku

z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

- 674,00 zł,

- 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Obliczenie dochodu  następuje z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.

Wzór wniosku  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 Pobierz

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy