Dotatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zmianami)

Komu dodatek mieszkaniowy przysługuje?

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność
  i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym
i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 01.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi 1200,00 zł brutto

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia się dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Kryterium metrażowe

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 – dla 1 osoby;

2) 40 m2 – dla 2 osób;

3) 45 m2 – dla 3 osób;

4) 55 m2 – dla 4 osób;

5) 65 m2 – dla 5 osób;

6) 70 m2 – dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres,
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową,
 • druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wniosek oraz druki oświadczenia do pobrania w siedzibie GOPS.

 

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy,  przyznawane na podstawie ustawy- Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 ze zmianami; Dz.U. z 2013r. poz. 984) . Aktualna wysokość dodatku energetycznego ustalona jest na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 01 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. (M.P. z 2015r. poz. 377)i wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 11,17 zł
 • dla gospodarstwa domowego liczącego od 2 os. do 4 os. – 15,80 zł
 • dla gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 os. – 18,96 zł

 

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy