Fundusze unijne

Projekt unijny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie w latach od 2008r. do 2013r. realizował projekt wchodzący w skład priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet gminy. Projekt zatytułowany „Droga do pracy” był realizowany od 2008r. jako poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnych form integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Główne cele projektu to:

  • zwiększenie kwalifikacji i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy beneficjentów ostatecznych projektu,
  • wzrost aktywności zawodowej, społecznej i kompetencji społecznych,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,
  • zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,
  • niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

Zdaniem pracowników socjalnych, największym wyzwaniem są osoby z negatywnym nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów wymagających kompleksowego systemu wsparcia. Właśnie im stwarza się możliwość odbicia się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności
i wprowadzenia na otwarty rynek pracy.

W projekcie przez 6 lat jego trwania uczestniczyło 40 osób. W trakcie trwania projektu beneficjenci uczestniczyli  w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in.:

2008
- prawo jazdy kat. B,
- poradnictwo psychologiczne                      
- doradztwo zawodowe        
- aktywizacja zawodowa

2009
- prawo jazdy kat. B  
- poradnictwo psychologiczne          
- doradztwo zawodowe        
- aktywizacja zawodowa

2010
-prawo jazdy kat. B   
-stylizacja paznokci   
- poradnictwo psychologiczne          
- doradztwo zawodowe        
- aktywizacja zawodowa

2011
- prawo jazdy kat. B  
- opiekunka domowa
- pierwsza pomoc przedmedyczna    
- poradnictwo psychologiczne          
- doradztwo zawodowe        
- aktywizacja zawodowa

2012
-prawo jazdy kat. B   
- kucharz małej gastronomii  
- magazynier z obsługą wózków jezdniowych         
- pierwsza pomoc przedmedyczna    
- poradnictwo psychologiczne          
- doradztwo zawodowe        
- aktywizacja zawodowa

2013
- prawo jazdy kat. B  
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowanie         
- magazynier z obsługą wózków jezdniowych         
- pierwsza pomoc przedmedyczna    
- poradnictwo psychologiczne          
- doradztwo zawodowe        
- aktywizacja zawodowa.                   
 

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy